Nomas noteikumi

NOMA – efektīvs īstermiņa risinājums!

KONO tehnikas nomas parku veido, galvenokārt, jauna tehnika, kas ir viena no priekšrocībām, ko iegūst mūsu klienti. Tehnikas klāsts pastāvīgi tiek atjaunots un paplašināts.

Nomāt vai pirkt?  Kas ir izdevīgāk?
Mēs iesakām klientam tehniku nomāt, ja nav nepieciešamības to pielietot regulāri ilgākā laika posmā. Turklāt nomājot, klientam nav jāraizējas par servisa izmaksām, kā arī viņa rīcībā vienmēr būs pieejama salīdzinoši jauna tehnika.
Klienta ērtībām tehnikas nomas pakalpojumi tiek sniegti pēc pieprasījuma visā Latvijas teritorijā, piedāvājot elastīgu cenu atlaižu un nomaksas sistēmu, kā arī servisa iespējas. Vajadzības gadījumā tiek sniegta arī tehnikas demonstrācija un lietošanas apmācība.

Cenu politika
Visas cenas NOMAS PARKA tehnikai uzrādītas, rēķinot dienas maksimālo lietošanas laiku 8 stundas. Par vienu nedēļu tiks aprēķinātas 6 dienu maksa, par vienu mēnesi tiks aprēķināta 26 dienu maksa, izņēmuma gadījumi ir īpaši norādīti.  Pēc pieprasījuma mēs veicam iznomātās tehnikas un ierīces maksas piegādi.
Par nomāšanas perioda sākumu uzskatāms laiks, kad iekārta tiek izsniegta vai attiecīgi piegādāta, un beidzas, kad tā ir nogādāta atpakaļ mūsu noliktavā vai attiecīgi nomas parkā. Nomas laikā nodarītos materiālos zaudējumus trešajai personai, ekspluatējot nomas tehniku, sedz nomnieks pilnā apjomā. Zaudējumus tehnikas/iekārtas zādzības vai bojājuma gadījumā nomnieks apmaksā par labu iznomātājam pilnā apjomā pēc iznomātāja noteiktās cenas. Nomnieks ir materiāli atbildīgs par nomā saņemtās tehnikas/iekārtas visiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies nomnieka vainas dēļ, izņemot inventāra dabisko nolietojumu.
Tehnika / iekārta pēc pieprasījuma tiks piegādātas ar degvielu. Tehnika nomniekam tiek nodota labā vispārējā tehniskajā stāvoklī. Nomnieks apņemas pēc nomas termiņa beigām atgriezt iznomātājam tehniku/iekārtu tīru un visādā ziņā tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika saņemta. Par netīru, notraipītu tehniku/ierīci, kas atgrieztas nomas parkā, piestādām rēķinu par tīrīšanu un mazgāšanu.
Ilgtermiņa nomas gadījumā mēs apspriedīsim iespēju piešķirt Jums īpašas cenu atlaides. Pēc pieprasījuma iespējams iznomāt arī citas ierīces un mašīnas, kas nav uzrādītas nomas katalogā. Iznomātājs pēc pieprasījuma nodrošina iznomājamās tehnikas piegādi un uzpildi ar degvielu. Mēs paturam tiesības piegādāt Jums citu ražotāju tehniku/ierīci ar atbilstošu jaudu.

 

NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

JURIDISKĀM personām:
NOMAS PILNVARA-garantija+ tehnikas saņēmēja personu apstiprinošs dokuments

FIZISKĀM personām:
Garantijas vēstule (nosūtām pēc pieprasījuma),
+ tehnikas saņēmēja personu apstiprinošs dokuments,
+ ķīlas nauda (tās apmērs tiek noteikts pēc iznomājamās tehnikas vērtības)

 

*Visas cenas uzrādītas bez PVN
**SIA KONO ir tiesīgs mainīt tehnikas klāstu un cenas bez iepriekšēja brīdinājuma